Ung thư - bạn đang vượt qua như thế nào? (Cancer - how are you travelling?)

Tập tài liệu này cung cấp thông tin về tác động tình cảm và xã hội của bệnh ung thư. Nó được viết ra dành cho người bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, cho gia đình và bạn bè của họ.

Tên tập tin: 2014_pcac_cancer_how_are_you_travelling-vie.pdf
Kích thước tập tin: 411430
Các loại ung thư:
Tất cả các loại ung thư
Đối tượng của ấn phẩm:
Người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư cùng gia đình và bạn bè của họ
Năm: 2010
Tình trạng tài liệu:
Greater than 5 years. This resource was developed, reviewed or revised more than 5 years ago and may no longer reflect current evidence or best practice.