Skip to main content

Cancer Australia Publications

No one knows your body like you do

A DL flyer providing information about the symptoms of ovarian cancer.

Tên tập tin: 2014_ocab_no_one_knows_your_body_like_you_do-vie.pdf
Cỡ chữ: 229.82 KB
Các loại ung thư: Ung thư buồng trứng
Đối tượng của ấn phẩm: Người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư cùng gia đình và bạn bè của họ
Năm: 2009
Tình trạng văn bản: Greater than 5 years

This resource was developed, reviewed or revised more than 5 years ago and may no longer reflect current evidence or best practice.