Skip to main content

Cancer Australia Publications

Impormasyon para sa kababaihan tungkol sa kasaysayan ng pamilya sa kanser sa suso at kanser sa obaryo (Information for women about family history of breast cancer and ovarian cancer)

Ang pag-unawa sa kasaysayan ng iyong pamilya sa kanser sa suso o obaryo ay makakapagbigay ng indikasyon sa iyong pagkakataong magkaroon ng alinman sa sakit.
Pangalan ng file: 2014_fhic_information_for_women_bc_and_ovc-tgl.pdf
Laki ng file: 214.21 KB
Mga Uri ng Kanser: Kanser sa suso | Kanser sa obaryo
Tagabasa ng Publikasyon: Mga taong apektado ng kanser, at kanilang pamilya at mga kaibigan
Taon: 2011
Kalagayan ng Dokumento: Kasalukuyan

This resource has been developed, reviewed or revised within the last 5 years.