Paghahanap sa tamang sasabihin - pagsisimula ng pakikipag-usap kung lumala ang iyong kanser (Finding the words - starting a conversation when your cancer has progressed)

Ang dulugan na ito ay binuo upang tulungan ang mga kababaihan na may metastatic (sekundaryo) na kanser sa suso o obaryo na makipag-usap tungkol sa kung paano maaaring makatulong sa kanila ang palliative care upang mamuhay nang mabuti hangga't makakaya kapag kumalat na ang kanser.  

Pangalan ng talaksan: 2014_ftwc_finding_the_words-tgl.pdf
Laki ng talaksan: 257069
Mga Uri ng Kanser:
Kanser sa suso
Tagabasa ng Publikasyon:
Mga taong apektado ng kanser, at kanilang pamilya at mga kaibigan
taon: 2010
Kalagayan ng Dokumento:
Greater than 5 years. This resource was developed, reviewed or revised more than 5 years ago and may no longer reflect current evidence or best practice.