Impormasyon para sa kababaihan tungkol sa kasaysayan ng pamilya sa kanser sa suso at kanser sa obaryo (Information for women about family history of breast cancer and ovarian cancer)

Ang pag-unawa sa kasaysayan ng iyong pamilya sa kanser sa suso o obaryo ay makakapagbigay ng indikasyon sa iyong pagkakataong magkaroon ng alinman sa sakit.

Pangalan ng talaksan: 2014_fhic_information_for_women_bc_and_ovc-tgl.pdf
Laki ng talaksan: 219352
Mga Uri ng Kanser:
Kanser sa suso
Tagabasa ng Publikasyon:
Mga taong apektado ng kanser, at kanilang pamilya at mga kaibigan
taon: 2011
Kalagayan ng Dokumento:
Greater than 5 years. This resource was developed, reviewed or revised more than 5 years ago and may no longer reflect current evidence or best practice.